KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

090120-Ước Mơ Việt- Cuộc thi kỳ II

Xin mời quý ví chấm điểm cho các thí sinh
1. Nguyễn Paloma – Houston,Texas- số báo danh 06
2. Nguyển Ngọc-Trâm Kara- Huntington Beach, CA-số báo danh 10
3. Nguyễn Anthony- Westminster, CA-số báo danh 01
4. Nguyễn Ánh Thu-Ross Moor, CA-số báo danh 113