KHÁN GIẢ CHẤM ĐIỂM

091620 – Cuộc Thi Kỳ II

Kinh mời quý vi chấm điểm cho các thí sinh sau đây:

1. Hà Việt, số báo danh 08

2. Trần Quỳnh Hương Samantha, số báo danh 09

3. Hoàng Bào Châu Olivia, số báo danh 101

9. Đỗ Xuân Nhiên Catalina, số báo danh 114

Xin ghi rõ tên, số báo danh, số điểm ̣ (tối ̣đa là 10) vào phần COMMENT của YouTube. Xin bấm LIKE và SUBSCRIBE.

BTC thành thật cám ơn quý vị..